top of page

RODO SRODO

Informacja o RODO - zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych
 

Informuję, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO):

- Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Cię opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę świadczenia. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować odmową umówienia wizyty czy nawet samego świadczenia zdrowotnego

- Twoje dane osobowe, które podałaś/podałeś mi podczas pierwszej wizyty, przetwarzane są w następującym zakresie: imię (imiona), nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego oraz dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeniach.

- Mogę przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail oraz numer telefonu, jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne.

- Prowadzę dla Ciebie dokumentację medyczną, która zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz świadczeń, w wyjątkowych przypadkach również dotyczące np. uzależnień. Jest to niezbędne dla postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

- Pamiętaj, że jeśli korzystasz z moich usług w ramach udzielanego świadczenia zdrowotnego i zostanie utworzona dla Ciebie dokumentacja medyczna, Twoje dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu w Twojej dokumentacji medycznej. Dodatkowo dane te mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

- Administrator, czyli Kinga Malwina Zielińska, „RehBabka” fizjoterapia Warszawa, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Waszyngtona 122/1, 04-074, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych

- Informuję także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych korespondując na wskazany poniżej adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2,  00 - 193 Warszawa

- Jednostką upoważnioną do wglądu do Twoich danych osobowych będzie mieć fizjoterapeutka Kinga Malwina Zielińska (czyli ja!:D) w zakresie realizacji usług fizjoterapeutycznych, jak również Biuro Rachunkowe  "Zysk" (super babki!), ul. Grochowska 104, 04-301 Warszawa, w zakresie niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

- Jeśli chcesz skontaktować się ze mną w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz to zrobić za pośrednictwem adresu korespondencyjnego lub pod adresem e-mail: malwinazielinska@wp.pl lub pod numerem telefonu 663503005

Fizjoterapia Warszawa
Fizjoterapia Warszawa
Fizjoterapia Warszawa
Fizjoterapia Warszawa

REGULAMIN

REGULAMIN gabinetu "RehBabka" - fizjoterapia Warszawa, Kinga Malwina Zielińska

1. Podstawy prawne funkcjonowania
- Prywatny gabinet fizjoterapeutyczny działa w ramach firmy Kinga Malwina Zielińska, z siedzibą w Warszawie, przy al. Waszyngtona 122/1, 04-074
2. Cele i podstawowe zadania
-"RehBabka" fizjoterapia Warszawa jest prywatnym gabinetem fizjoterapii, którego celem jest udzielanie świadczeń fizjoterapeutycznych, profilaktyka zdrowia, dbanie o bezpieczeństwo pacjenta
3. Przebieg procesu udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych
- Pacjent zgłaszający się do gabinetu fizjoterapeutycznego zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego stanu zdrowia oraz okazania posiadanej dokumentacji medycznej.
- Fizjoterapeutka na podstawie przeprowadzonego wywiadu, badania pacjenta oraz przedstawionej dokumentacji medycznej, wypełnia Kartę Pacjenta oraz proponuje rodzaj zabiegów.
- Fizjoterapeutka ma prawo wymagać od pacjenta przeprowadzenia dodatkowych badań lub odmówić wykonania zabiegu.
- Pacjent wyraża ustną zgodę na terapię. Zgoda na terapię jest deklaracją pełnej zdolności fizycznej i zdrowotnej do korzystania z zabiegów.
- Zgoda pacjenta uzasadnia przyjęcie przez niego pełnej odpowiedzialności za stan swojego zdrowia i przeprowadzone zabiegi oraz ich wszelkie następstwa.
- Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście w gabinecie, telefonicznie pod numerem tel.: 663503005, lub mailowo poprzez adres malwinazielinska@wp.pl,  po uprzednim uzgodnieniu z pacjentem dnia i godziny realizacji wizyty fizjoterapeutycznej.
- Istnieje możliwość odwołania lub przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i uprzedzeniu o zmianie co najmniej  w terminie 1 dzień roboczy przed planowanym zabiegiem. W przypadku wizyt poniedziałkowych odwołanie wizyty powinno nastąpić do poprzedzającego piątku. W przypadku wizyt następujących po dniach wolnych/świętach odwołanie wizyty powinno nastąpić do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień świąteczny. Te same zasady dotyczą odwołania wizyty przez fizjoterapeutkę.
- W przypadku braku odwołania wizyty, pacjent zobowiązany jest opłacić równowartość ceny odwołanej wizyty.
- Spóźnienie na umówioną godzinę może spowodować skróceniem czasu zabiegu.

- Opłata za wizyty ustalana jest w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu i dokonywana jest gotówką lub kartą pod koniec wizyty.
- Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20.
4. Prowadzenie dokumentacji medycznej
- Firma Kinga Malwina Zielińska, RehBabka - fizjoterapia Warszawa, prowadzi dokumentację świadczeń fizjoterapeutycznych oraz zapewnia ochronę danych osobowych  zawartych w tej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5. Prawa i obowiązki pacjenta
- W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:

- świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

- rzetelnej informacji o stanie swojego zdrowia,

- pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,

- pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,

- pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.
Do obowiązków pacjenta należy:

- zapoznanie się z regulaminem gabinetu oraz RODO, przedstawienie aktualnego stanu zdrowia oraz okazanie posiadanej dokumentacji medycznej

- informowanie fizjoterapeutki o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji

- przestrzeganie zaleceń fizjoterapeutki dotyczących terapii, natychmiastowe telefoniczne lub osobiste zgłaszanie fizjoterapeutce wszelkich zaobserwowanych u siebie dolegliwości lub bólu, pojawiających się w trakcie lub po zabiegu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023

Fizjoterapia Warszawa
Fizjoterapia Warszawa
Fizjoterapia Warszawa
Fizjoterapia Warszawa
bottom of page